Work150.png


Future of Work

De uitdaging op het gebied van werk en inkomen is het ontsluiten van menselijk potentieel in een flexibele arbeidsmarkt. Next2Company ziet dat de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. Om meer flexibiliteit te krijgen, zijn in veel sectoren werknemers veranderd in subcontractors of ZZP’ers. Dit leidt in veel gevallen tot transactionele samenwerking, niet duurzame inzet van personeel, mensen die buiten spel zijn komen te staan op de arbeidsmarkt en oplossingen die inefficiënt zijn vanuit de keten. Waarde wordt gecreëerd als er meer synergie uit samenwerking wordt gehaald en als het ontsluiten van menselijk potentieel weer centraal komt te staan. Dit vraagt om vernieuwende vormen van samenwerking en bedrijfsmodellen.

Onze impact


Finance150.png


Future of Finance

De uitdaging in een periode ná de economische crisis is hoe de financiële sector waarde kan creëren voor klanten en de samenleving. Wij zien talloze kansen om het aanbod van de sector nog beter te laten aansluiten bij de individuele klant, hen te ontzorgen of juist flexibiliteit te bieden. Een uitdaging daarbij is ook om de diverse financiële producten niet als losse segmenten te zien, maar te laten aansluiten tot een totaaloplossing voor de consument. Transparantie is daarbij gewenst waarbij technologie een belangrijke rol kan spelen. De consument wil meer dan alleen financieel rendement. De maatschappelijke betrokkenheid wordt groter. Vanuit hun rol als investeerder kunnen financiële instellingen ook een hefboom zijn in de transitie naar een duurzame samenleving.

Onze impact


Justice150.png


Future of Justice

Zes miljard mensen hebben nog altijd geen optimale toegang tot recht. Recht is daarbij niet iets waarvoor je persé naar de rechtbank hoeft. Het gaat erom hoe mensen en organisaties effectief regels afspreken, de praktijk transparant maken en conflicten voorkomen en oplossen. De kern van de oplossing zit hem, zo geloven wij, in het definiëren van de ‘toegang tot recht’-vraag van mensen en organisaties als startpunt. Het gaat om effectieve en betaalbare oplossingen voor hun vragen. Dat kan op veel meer manieren dan waar het traditionele rechtssysteem in voorziet. Om hier te komen, gaan juridische, technologische en organisatorische innovatie vaak hand in hand. Dit vraagt om vernieuwers die deze zaken kunnen samenbrengen. Dat vraagt om wat wij Justice Innovation noemen.

Onze impact


Cities150.png


Future of Cities

Wijkontwikkeling heeft op dit moment alle aandacht. Men richt zich vooral op verbetering van de fysieke kwaliteit van de wijk en zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Er is nauwelijks aandacht voor de financiële zorgen van bewoners en hun ambities in het leven. Daarbij wordt er onvoldoende ingespeeld op de thema’s energie, mobiliteit en zorgtransities die juist op de schaal van de wijk samenkomen. Een gemiste kans.

Organisaties uit verschillende sectoren kunnen met elkaar slimme concepten ontwikkelen die in de behoeften van mensen en bedrijven voorzien. Concepten waarin bijvoorbeeld niet langer de stenen en de hypotheek centraal staan, maar de vraag naar wonen, werken en welbevinden.

Het begrip ‘wonen’ betekent niet langer ‘huizen’, maar ‘woonbehoeften van mensen’. Die woonbehoeften zijn zeer divers. Voor sommigen is die woonbehoefte gekoppeld aan het werk, voor anderen is de relatie met zorg belangrijk.

Onze impact


Future_of_mobility.png


Future of Mobility

Mobiliteit gaat over meer dan auto’s, openbaar vervoer en asfalt. Het gaat over het mogelijk maken van ontmoeting, het kunnen deelnemen in de maatschappij en het vervoeren van personen en goederen op effectieve en efficiënte wijze.

In een groeiende economie en samenleving ontstaan nieuwe maatschappelijke opgaven voor mobiliteit en transport. Deze kunnen enkel duurzaam opgelost worden door het slim inzetten van technologie, het verbinden van spelers en het initiëren van vernieuwende marktpilots. Zo moeten steden bereikbaar en duurzaam beleverd blijven, moeten steeds meer mensen dagelijks bij hun werk zien te komen en liggen er uitdagingen in het verduurzamen van de hele logistieke keten.

Tegelijkertijd verandert ook de rol van de consument, die steeds zelfstandiger, flexibeler en mondiger wordt. Het is aan nieuwe en gevestigde spelers in de markt voor mobiliteit om hier effectief en duurzaam op in te spelen.

Wij dagen organisaties uit om verbinding te leggen tussen mobiliteit en andere sectoren, zoals de zorg, het onderwijs, de overheid en de technologiesector. Zo komen we tot slimme logistieke concepten en slimme mobiliteitsdiensten die daadwerkelijk bijdragen aan maatschappelijk en economisch rendement.

Onze impact

Future_of_energy.png


Future of Energy

Op weg naar een duurzaam energiesysteem ondergaat de energiesector fundamentele transformatie. Fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd, maar nog ingrijpender is de verandering van de architectuur van de sector. In de nabije toekomst gaat het niet meer om genereren en leveren van energie, maar om het leveren van flexibiliteit en het orkestreren van vraag en aanbod op meerdere niveaus. Zowel voor de energieleverancier als de energieafnemer biedt dit allerlei kansen voor nieuwe bedrijfsmodellen.

Wij zien dat de kansen nog verder groeien als de sector strategisch kan samenwerken met onder andere de industrie, bouw, zorg en de financiële sector. Samen kunnen zij kansen creëren door hun strategische opgaven te verbinden en samen te komen tot duurzame business modellen die sectoroverstijgend potentieel realiseren.

Onze impact